Privacy

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam ten aanzien van Platform Nieuw Amsterdams Klimaat.

Stedelijk beleidskader privacy en gegevensbescherming

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam en het stedelijk beleidskader privacy en gegevensbescherming.

Algemeen

De gemeente Amsterdam verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In dit document geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen, alsook andere relevante informatie over de verwerkingen ten aanzien van Platform Nieuw Amsterdams Klimaat.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast.

De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de Burgemeester, het college van Burgemeesters en Wethouders (college van B&W) en de Gemeenteraad.

Voor deze verwerkingen door is de verwerkingsverantwoordelijke het college van B&W.

De gemeente Amsterdam heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming. U kunt contact met hem / haar opnemen via [email protected].

Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Platform Nieuw Amsterdams Klimaat

Doel

Platform Nieuw Amsterdams Klimaat is een online platform waarop in beginsel initiatieven in Amsterdam op een kaart worden gezet die bijdragen aan de doelstelling om Amsterdam in 2050 klimaatneutraal te maken. Doel hiervan is dat burgers en bedrijven elkaar inspireren en van reeds ontwikkelde initiatieven kunnen leren, door gebruik te maken van andermans ervaringen en kennis.

Op het platform worden drie vormen / mogelijkheden onderscheiden:

  1. Een initiatief wordt op de kaart gezet, met een uitleg van het project, als inspiratie voor anderen. Er is geen mogelijkheid gegeven om nadere vragen te stellen over het initiatief. De initiatiefnemers blijven anoniem.
  2. Een initiatief wordt op de kaart gezet, met een uitleg van het project, als inspiratie voor anderen. En anderen kunnen de initiatiefnemers vragen stellen en met hen overleggen. Dat kan op twee manieren plaatsvinden en is afhankelijk van de wensen van de initiatiefnemers:
    1. Eventuele vragen kunnen aan de beheerder van het platform worden gesteld, die deze doorgeleid naar de initiatiefnemer. Dat geeft de initiatiefnemer de mogelijkheid de vragen anoniem te beantwoorden;
  3. Na een verzoek daartoe bij de beheerder van het platform kunnen de contactgegevens van initiatiefnemers worden uitgewisseld, zodat mensen met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen zonder verdere tussenkomst van de beheerder.

Initiatieven worden alleen op de kaart gezet na expliciete toestemming van de initiatiefnemers.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van toestemming.

Categorieën persoonsgegevens

Hiervoor gebruikt de gemeente de volgende categorieën persoonsgegevens:

Zichtbaar op het Platform

  • Naam van het initiatief
  • De ‘ stip op de kaart’, op straat- of op buurtniveau


Niet zichtbaar op het Platform, maar bekend bij de beheerder

  • Naam initiatiefnemer
  • Adres/locatie van het initiatief
  • Contactgegevens: telefoonnummer en/of e-mailadres

Geen ontvangers, geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming.

De gemeente Amsterdam wisselt in het kader van de participatie voor het Actieplan Schone Lucht geen persoonsgegevens uit met andere organisaties. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dit betekent dat uw persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van deelname van het platform worden verwijderd indien deelname aan het platform stopt en het initiatief van de kaart wordt verwijderd.

Contact

Mocht u nog vragen hebben die niet in deze verklaring, noch in de algemene verklaring worden beantwoord; of als u om een andere reden contact willen opnemen met de gemeente in het kader van privacy of gegevensbescherming, neem dan contact op met behulp van de link naar het algemene contactformulier van Amsterdam.

Voor meer algemene vragen aan de gemeente over privacy of gegevensbescherming, kunt contactopnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via [email protected].

Uw rechten uitoefenen en klachten

Als burger of belanghebbende kunt u uw rechten bij de gemeente Amsterdam uitoefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen. Kijk op de website van Amsterdam.nl voor de diverse mogelijkheden. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Amsterdam, kijk dan op deze webpagina van de gemeente Amsterdam.