Privacy

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam ten aanzien van de Energy Challenge

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam en het stedelijk beleidskader privacy en gegevensbescherming.

Algemeen

De gemeente Amsterdam verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In dit document geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen, alsook andere relevante informatie over de verwerkingen ten aanzien van de Energy Challenge.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast.

De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de Burgemeester, het college van Burgemeesters en Wethouders (college van B&W) en de Gemeenteraad.

Voor de verwerkingen voor de Energy Challenge is de verwerkingsverantwoordelijke het college van B&W.

De gemeente Amsterdam heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming. U kunt contact met hem / haar opnemen via [email protected].

Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Energy Challenge

Doel

Het doel van het verwerken van persoonsgegeven voor de Energy Challenge is het stimuleren van energiebesparende maatregelen en gedrag bij huishoudens.

Het is een 30-daagse digitale uitdaging voor huishoudens om gezamenlijk te ondernemen, met veel opdrachten en tips. Om bewustwording van energieverbruik te stimuleren wordt het effect van de maatregelen en energiezuinig gedrag inzichtelijk gemaakt, door de slimme meter uit te lezen.

Om te onderzoeken wat het effect is van de Energy Challenge zal een effectmeting gedaan worden. De data die hiervoor wordt gebruikt wordt volledig geanonimiseerd en zal dus niet meer te herleiden zijn naar personen.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van toestemming.

Categorieën persoonsgegevens

Hiervoor gebruikt de gemeente de volgende categorieën persoonsgegevens:

Persoonsgegevens voor aanmelding en om te garanderen dat deelnemers op het opgegeven adres wonen

Postcode, huisnummer, e-mailadres, EAN-code, slimme meter code

Persoonsgegevens om inzicht te geven in het energieverbruik

Gas- en elektriciteitsverbruik gedurende 4 maanden

Persoonsgegevens voor de effectmeting van de Energy Challenge

Aantal leden huishouden, zelf opgegeven data in het kader van energiebesparend gedrag

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik van maximaal 3 voorafgaande maanden

Persoonsgegevens om verantwoordelijkheidsgevoel te creëren, zodat de opdrachten daadwerkelijk worden uitgevoerd en deelnemers de Challenge afronden

Fotobewijs bij voltooiing van de opdrachten, energielabel van de woning

Ontvangers

De gemeente Amsterdam wisselt in het kader van de Energy Challenge persoonsgegevens uit met Shifft. Shifft is eigenaar van het platform dat inzicht geeft in het energieverbruik (bestaande uit een mobiele applicatie en website). Met Shifft zijn overeenkomsten gesloten om de bewaartermijn en een zorgvuldige werkwijze te garanderen.

Daarnaast heeft een online energiecoach van Stichting !WOON contact met deelnemers via de chatfunctie in het platform. Deze persoon heeft geen toegang tot het gas- en elektriciteitsverbruik. Hij/zij ondertekent een geheimhoudingsverklaring.

Doorgifte (Wanneer van toepassing)

De persoonsgegevens zullen niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt.

Profilering (wanneer van toepassing)

In het kader van de Energy Challenge worden door de gemeente profielen gebruikt, zodat de gemeente de haar toebedeelde taken goed kan uitvoeren. De besparingstarget wordt bepaald aan de hand van 2 zaken: het historisch verbruik in de slimme meter (tot maximaal 3 maanden) en de in de energiemarkt bekende profiel categorieën. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats, omdat er geen consequenties worden gebonden aan de resultaten van de Energy Challenge. Er is slechts de constatering dat de Challenge wel of niet gehaald is.

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dit betekent dat uw persoonsgegevens die zijn verzameld voor de Energy Challenge na 6 maanden worden verwijderd.

U bent altijd in staat om eerder te stoppen met de Energy Challenge, door te kiezen voor de optie ‘account verwijderen’ in het profiel. In dat geval zal alle bijbehorende data binnen 1 maand worden verwijderd.

Bepaalde persoonsgegevens, zoals het postcode en huisnummer blijven voor de gemeente beschikbaar. Dit is om te garanderen dat huishoudens niet twee keer mee doen en daarmee ook twee keer een tegoedbon krijgen.

Contact

Mocht u nog vragen hebben, die niet in dit document, noch in het document met algemene informatie, worden beantwoord, of om een andere reden contact willen opnemen met de gemeente in het kader van privacy of gegevensbescherming, neem dan contact op via [email protected].

De gemeente Amsterdam heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming. U kunt contact met hem / haar opnemen via [email protected].

Uw rechten uitoefenen en klachten

Als burger of belanghebbende kunt u uw rechten bij de gemeente Amsterdam uitoefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kijk dan op https://www.amsterdam.nl/contact/. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Amsterdam, kijk dan op https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B249D3A8E-ED07-4E4C-BFAD-49F174342FD5%7D.