Cijfers voorspellen verdere daling CO2 uitstoot in Amsterdam

Amsterdam heeft voor het eerst in detail in beeld gebracht hoeveel CO2 de stad uitstoot en waar die uitstoot vandaan komt. En wat blijkt? Met een CO2 reductie van 48% in 2030 voldoet Amsterdam bijna aan de afspraken van het landelijk Klimaatakkoord. Daarin is afgesproken de uitstoot terug te dringen met 49% ten opzichte van 1990. En met nog wat extra inzet ligt ook het ambitieuzere Amsterdamse doel van 55% CO2 reductie binnen bereik. Dit blijkt uit de doorrekening van het maatregelenpakket uit de ‘Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal’.

De Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal laat zien hoe we de komende jaren de omslag naar schone energie gaan maken om een klimaatneutrale stad te worden. In de Routekaart staan doelstellingen en maatregelen voor alle relevante sectoren: de gebouwde omgeving, mobiliteit, elektriciteit en industrie & haven.

Maatregelen

Waar moeten we dan aan denken? In de Routekaart staan onder meer de volgende doelstellingen en maatregelen voor de verschillende partijen:

  • De gemeente ondersteunt Amsterdammers met collectieve inkoop van zonne-energie en lanceert dit jaar een app met een stappenplan om hiermee te starten;
  • Nog dit jaar worden 29 GVB-bussen uitstootvrij;
  • Eind 2020 komt er een milieuzone voor de meest vervuilende diesel personenauto’s bij;
  • In 2024 is voor 55.000 woningen en gebouwen het besluit genomen ze aardgasvrij te maken, en zijn 260.000 woningen en gebouwen aardgasvrij;
  • In 2025 zijn alle vergunningen voor nieuwe windturbines verleend;
  • In 2030 wordt de helft van alle geschikte daken benut voor het opwekken van zonne-energie;
  • Vattenfall heeft de ambitie om de Hemweglocatie stap voor stap te transformeren naar een fossielvrije energiehub.

Verloop en doorrekening

Vanaf 1990 tot 2010 zagen we de CO2 uitstoot oplopen. We gingen van ongeveer 4000 naar ruim 5.500 kiloton CO2 per jaar. Vanaf 2010 loopt de uitstoot langzaam maar zeker terug. Ook het aandeel van de genoemde sectoren is bekeken. Om te weten wat het effect is van de maatregelen in de toekomst, is een doorrekening gemaakt door adviesbureau CE Delft. Daaruit blijkt dat de uitstoot in 2030 naar verwachting 48% lager uitkomt dan in 1990.

Amsterdam gaat verder

De doorrekening laat dus zien dat de huidige maatregelen daadwerkelijk effect hebben. Ondanks dat de stad groeit en er veel gebouwd wordt. Maar we willen méér: Amsterdam zet in op 55% minder CO2 uitstoot in 2030. Daarmee leggen we de lat erg hoog, maar we denken dat het kan, met de steun van het Rijk, de bedrijven en de mensen in de stad. Amsterdam dringt er bij het Rijk dan ook op aan om snel met eenvoudige en effectieve subsidieregelingen en wetgeving te komen.

Samen met de stad

Amsterdam wil dat de overgang van fossiele naar duurzame energie rechtvaardig gebeurt. Uitgangspunt is dat de woonlasten voor huishoudens met lage en middeninkomens niet stijgen als gevolg van de kosten van de energietransitie. Daarnaast stimuleert de gemeente collectieve inkoopacties voor zonnepanelen, met adviezen aan VvE’s en subsidies voor duurzame initiatieven. Bewoners kunnen voor informatie en advies terecht bij Nieuw Amsterdams Klimaat.

Wat doet de gemeente zelf?

Amsterdam draagt zelf ook bij. Alle 200 scooters van de gemeente zijn elektrisch en dit jaar nog komen daar ook alle 435 auto’s en bestelbusjes bij. Het vervangen van de 150.000 armaturen in de stad door LED lampen is in volle gang en we maken voor 2030 een gemeentelijk zwembad, een sporthal en 11 kantoren voor ambtenaren aardgasvrij.

Meer informatie

Bron: Amsterdam.nl