""

Meer energie uit wind en zon

Amsterdam wil dat 80% van de elektriciteit die huishoudens gebruiken in 2030 uit zonne- en windenergie bestaat. Grote daken, kleine daken, nieuwe plekken voor windmolens: waar het kan, gaan we schone energie opwekken.

Omdat de stad voor zijn energiebehoefte leunt op de regio, moeten we de mogelijkheden die er wél zijn voor wind- en zonne-energie zo goed mogelijk benutten.

Winst blijft in de stad

Het is de bedoeling dat minstens 50% van de schone energie wordt geproduceerd door lokale energiecoöperaties van burgers en bedrijven. De winst gaat naar Amsterdammers, Amsterdamse bedrijven en organisaties.

Energiestrategie

De zoektocht naar duurzame energie in Amsterdam heeft veel plekken opgeleverd waar windmolens of zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Die staan allemaal in de concept Regionale Energie Strategie (RES) Amsterdam. Alle gemeentes in Nederland moeten zo’n strategie maken. Amsterdam is de eerste die deze energiestrategie presenteert.

Windmolens

Op de volgende plekken onderzoeken we of het mogelijk is om windmolens te plaatsen:

  • Havengebied
  • Noorder IJplas en haven Noord
  • Ten noorden ring A10 Noord
  • Zeeburgereiland/IJburg/Sciencepark
  • Gaasperplas en Driemond
  • Amstel III en omgeving
  • Zuid

We kijken eerst hoeveel windmolens in een gebied passen. Daarna gaat het om inpassing, de bouw en de exploitatie. Dit doen we samen met ruimtelijke experts en initiatiefnemers als windcoöperaties en bewoners. Landelijk Noord wordt vooralsnog ontzien.

Grote daken

We willen dat in 2030 de helft van alle geschikte daken wordt gebruikt voor zonne-energie. We beginnen met de grote daken, samen goed voor 400 megawatt. En plaatsen ook zonnepanelen bij P+R-locaties, langs wegen, bij metrostations en op braakliggende terreinen.

En kleine daken

Maar daarna volgen ook de kleine daken. Amsterdammers krijgen hulp om op hun daken in totaal 150 megawatt zon te realiseren. Ook bedrijven krijgen steun om hun daken te benutten.

Meepraten

Deze concept-strategie is een flinke stap op weg naar meer duurzame energie. Amsterdammers hebben meegedacht en meegepraat, en blijven betrokken. De inbreng van Amsterdam wordt meegenomen in de strategie voor de hele regio Noord-Holland Zuid. De 7 zoekgebieden worden de komende tijd onder de loep genomen. Voor bewoners die in de buurt van een zoekgebied wonen, organiseren we informatieavonden.

De gemeenteraad kan wensen en bedenkingen uiten en behandelt de concept RES Amsterdam op 11 maart 2020.

Meer weten

Concept Regionale Energie Strategie (RES) Amsterdam

Bron: Amsterdam.nl